Algemene voorwaarden

Openingstijden

Praktijk Prikls (Hierna: de praktijk) is geopend van maandag tot en met donderdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Tarieven

De actuele tarieven worden vermeld op onze website. De praktijk is gedeeltelijk vrijgesteld van BTW. Voor behandel/therapieconsulten wordt daarom geen BTW bedrag vermeld op uw factuur. Alle genoemde bedragen voor particulieren zijn inclusief gebruik van materiaal.

Betaling

Wanneer u de behandeling bij de praktijk (gedeeltelijk) zelf betaalt ontvangt u van ons een factuur per e-mail met daarin de mogelijkheid direct via een betaallink te betalen. Betalingen dient u binnen 20 dagen per bank te voldoen. U kunt de factuur (digitaal) indienen bij uw zorgverzekering. Het is niet mogelijk facturen contant te betalen.

Vergoedingen

Er zijn verschillende manieren om uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.
Te weten:
• Uw zorgverzekering
• DBC
• PGB

De praktijk bekijkt samen met u welke mogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn en zet zich er voor in om uw behandeling waar mogelijk in aanmerking te laten komen voor vergoeding.

Niet of te laat afmelden

Afspraken moeten 24 uur van tevoren telefonisch of per mail worden afgemeld of verzet. De afspraak in de agenda van de behandelaar is hierbij leidend. Indien u zich niet of binnen 12 uur voor de afspraak afmeldt zal Prikls 100% in rekening brengen. Als u zich tussen 12 en 24 uur van te voren afmeldt zal Prikls 50% van de sessie in rekening brengen. De factuur van een gemist consult wordt per e-mail naar u toe gestuurd. U kunt deze factuur voldoen per bank. Een gemist consult is niet te declareren bij de zorgverzekeraar. Dat geldt ook voor cliënten die hun behandeling vergoed krijgen vanuit een DBC.

Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet
verstrekt aan derden. Echter: De praktijk is wettelijk verplicht om anoniem (en met uw schriftelijke toestemming openbaar) melding te doen van ernstige calamiteiten. U wordt hiervan op de hoogte gesteld voordat de melding plaats zal vinden.

  • In geval van een (dreigende) suïcide poging, neemt uw behandelaar contact op met uw huisarts om hiervan melding te doen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld voordat de melding plaats zal vinden.
  • Ten behoeve van kwaliteit en professionaliteit, kan uw behandelaar (aspecten van) uw behandeling anoniem bespreken binnen trajecten gericht op deskundigheidsbevordering.

Klachtenreglement

Medewerkers van de praktijk zullen hun werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie en behandeling met zorg samenstellen en uitvoeren. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan kan die worden ingediend. Volgens de jeugdwet is het verplicht dat cliënten zich in eerste instantie mogen melden bij de externe klachtencommissie. Prikls wil het liefst eerst kijken om er samen uit te komen. De cliënten kunnen met klachten over Prikls of de behandeling terecht bij Aadje Barlage. Zie voor verdere informatie de website.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

  • De behandelaar heeft een inspanningsverplichting naar de cliënt, geen resultaatverplichting. Over de uitspraken die de behandelaar schriftelijk dan wel mondeling doet, kunnen geen rechten en aansprakelijkheid worden verleend. De uitspraken van de behandelaar zijn interpretatief van aard en gebaseerd op vermoedens vanuit verkregen informatie in de behandeling.
  • De behandelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortkomend uit de gegeven therapie.
  • De behandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  • De behandelaar is niet aansprakelijk worden gesteld bij overmacht (hieronder wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de behandelaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de behandelaar niet in staat is haar verplichtingen na te komen).
  • De behandelaar is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden omtrent door de behandelaar uitgevoerde activiteiten op het gebied van de behandeling, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de behandelaar en de cliënt bovendien aantoont dat hem hieromtrent geen enkel verwijt treft.

Nalaten van de cliënt (Wanprestatie)

Indien cliënt zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft de praktijk het recht om bij enkele schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De praktijk mag de nog geplande sessies annuleren, onverminderd dat de praktijk haar recht op vergoeding door cliënt van kosten, rente en schade. Bij annulering door de cliënt voor de eerste sessie / behandeling komen alle reeds gemaakte kosten, waaronder mede begrepen de administratieve werkzaamheden, aanmeldkosten, rapportagetijd alsmede door de praktijk vanwege de annulering ontstane gelden en te lijden winstderving en leegloopverliezen, voor rekening van de afnemer.

In geval van nood

De praktijk beschikt niet over een crisisdienst, waardoor u buiten onze openingstijden (bijvoorbeeld in de avond of tijdens het weekend) geen beroep kunt doen op onze zorg. Indien u acute psychische hulp nodig heeft en u kunt ons niet bereiken, bel dan naar uw huisarts. Is deze niet bereikbaar, bel dan de huisartsenpost van het ziekenhuis. Hier zijn verschillende specialisten aanwezig die u kunnen opvangen en die de nodige zorg kunnen
bieden.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Op al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van geschillen welke voortvloeiende uit door Prikls gesloten overeenkomsten verklaren partijen bij uitsluiting bevoegd de competente rechter te Lelystad, tenzij Prikls er de voorkeur aangeeft het oordeel van een andere bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen.