Privacybeleid

Praktijk Prikls, gevestigd aan Tjalk 24-18, 8232 LV te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Waarborgen
Wij doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens
• Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens

De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Er is een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Dossiergegevens
De gegevens uit het dossier kunnen zo nodig voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden.

Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt moet worden van gegevens, dan zullen wij de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Prikls, kunt u ons bereiken via:
Postadres: Tjalk 24-18, 8232 LV Lelystad
Bezoekadres (op afspraak): Tjalk 24-18, 8232 LV Lelystad
Website: www.prikls.nl
Telefoonnummer: 0682501676
Emailadres: aadje@prikls.nl

Persoonsgegevens
Praktijk Prikls verwerkt de persoonsgegevens omdat de cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens aan ons verstrekt zijn. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of direct contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Prikls verwerkt gegevens die nodig zijn voor de behandeling.
Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsinformatie zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Doel
Praktijk Prikls verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van de betaling;
• De cliënt te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• De cliënt te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Bij wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van gegevens bij bijvoorbeeld de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Prikls neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Prikls) tussen zit.

Bewaren
Praktijk Prikls bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, vijftien jaar bewaard. Dit gebeurt in het cliëntensysteem Zorglink.

Delen
Praktijk Prikls verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Praktijk Prikls blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Is er een verwijzing via een hoofdaannemer, dan mag de hoofdaannemer te allen tijden het behandelplan, evaluaties en rapportages op vragen. Hier wordt de cliënt altijd over geïnformeerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De cliënt heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Praktijk Prikls en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er bij Prikls een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens waarover Prikls beschikt in een computerbestand naar de cliënt en/of een ander, door de cliënt genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens kan gestuurd worden naar aadje@prikls.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de cliënt is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van de privacy adviseren wij in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op het verzoek.

Praktijk Prikls wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Beveiliging
Praktijk Prikls neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht het idee zijn ontstaan dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact opgenomen worden via aadje@prikls.nl

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden.
• Naam, adres en woonplaats
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘consult / behandeling vaktherapie, intake of evaluatiegesprek’ etc.
• De kosten van het consult